انواع بیماری های سینه

بیماری فیبروکیستیک پستان …
فیبروآدنوما …
شیوع درد پستان یا ماستالژی …
ترشح از نوک پستان …
ترشحات شیری رنگ پستان
ترشحات خونی نوک پستان …
ترشحات آبکی پستان …
ترشحات چرکی نوک سینه

مقایسه اثر عسل و دیفن هیدرامین بر تسکین سرفه کودکان دارای عفونت ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی

عفونت ویروسی چیست ؟ عفونت ویروسی، گسترش یک ویروس مضر در داخل بدن است. ویروس‌ها بدون کمک میزبان تولی...

ادامه مطلب