مقاله, زنان, عسل درمانی

مقایسه تاثیر عسل خالص و ناخالص بر روی شدت درد قاعدگی اولیه، مقدار، مدت و فاصله بین دو خونریزی

380af2ce87ed2e84ad9dd6b7c64b6199 scaled e1700415805198

 

قاعدگی چیست ؟ قاعدگی (به انگلیسی: menstruation یا period ) که عادت ماهانه، دَشتان، پِریود یا حیض هم گفته می‌شود، به جاری شدن خون از پوشش داخلی رَحِم گفته می‌شود که به‌طور منظم در جنس ماده در گونه‌های خاصی از پستانداران از دوران بلوغ تا دوران پساقاعدگی رخ می‌دهد.

380af2ce87ed2e84ad9dd6b7c64b6199 scaled e1700415805198

نویسندگان

میرباقرآجرپز ندا | حافظی محبوبه | صالحی سمیه | طیبی عاطفه | شناسا فائزه | زهتاب چی سمیرا

 مقدمه : قاعدگی دردناک یکی از شایع ترین مشکلات در زنان جوان است. البته با این که درد قاعدگی اولیه تهدیدکننده زندگی فرد نمی باشد ولی کیفیت زندگی زنان جوان را تحت تاثیر قرار می دهد.

هدف: تعیین تاثیر مصرف عسل خالص و ناخالص بر روی شدت درد, مقدار خونریزی, مدت خونریزی و فاصله بین دو خونریزی در دانشجویان دختر مبتلا به دیسمنوره اولیه.

روش: مطالعه از نوع نیمه تجربی یک سوکور و متقاطع بوده که در آن 60 دانشجوی خانم که دارای دیسمنوره اولیه بودند, مورد بررسی قرار گرفتند. گروه اول پس از شروع قاعدگی, عسل خالص تا شروع سیکل قاعدگی بعدی مصرف کردند. سپس میزان درد قاعدگی سیکل بعدی آنها با استفاده از پرسشنامه VAS (Visual Analogue Scale) در زمان شروع قاعدگی و 1, 2 و 3 ساعت بعد از آن مجددا اندازگیری شد. در گروه دوم همین روند با مصرف عسل غیر خالص انجام شد. در پایان دو گروه از نظر شدت درد قاعدگی, مقدار, مدت و فاصله بین دو خونریزی مقایسه شدند. نتایج توسط تحلیل واریانس و تست های غیر پارامتریک تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: میانگین شدت درد قاعدگی در گروه اول پس از مصرف عسل خالص کاهش یافته است (p=0.002), ولی شدت درد قاعدگی در همین گروه پس از مصرف عسل ناخالص تغییری نکرده است (p=0.4) .میانگین شدت درد قاعدگی در گروه دوم نیز در زمان مصرف عسل خالص کاهش یافته است (p=0.004). مقایسه گروه اول و دوم 3 ساعت پس از مصرف عسل خالص, تفاوت معنی داری را در دو گروه نشان نداد (p=0.13). مقدار خونریزی پس از مصرف هر دو نوع عسل کاهش معنی داری یافته است (p=0.03).

نتیجه گیری: مصرف عسل خالص باعث کاهش معنادار در شدت درد و مقدار خونریزی قاعدگی در خانمهای مبتلا به درد قاعدگی اولیه می شود و از آن می توان به عنوان یک روش درمانی استفاده نمود.

برای دانلودکامل مقاله اینجاکلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 − 5 =