مقاله, زنان, طب سنتی, عسل درمانی

مقایسه اثر کرم عسل و کرم روغن زیتون بر میزان بهبودی اپی زیاتومی

close up oil dipping into bowl scaled

اپی زیوتومی چیست؟ اپیزیوتومی با بیحسی موضعی بر حدفاصل بین مقعد و واژن داده میشودتا سر نوزاد راحت خارج شود. اپیزیاتومی بر دو نوع است: اپیزیوتومی خط وسط یا میانی: که مستقیم زاویه 90درجه از واژن به سمت مقعد انجام میشود و نباید به مقعد برسد.

close up oil dipping into bowl scaled

چکیده

 مقدمه:

اپی زیاتومی, شایع ترین عمل جراحی در مامایی است که مانند هر زخم دیگری می تواند دچار عفونت یا تاخیر در ترمیم شود. روغن زیتون و عسل, خاصیت ضدمیکروبی و ترمیم زخم دارند, لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین مقایسه تاثیر عسل و روغن زیتون بر میزان بهبودی اپی زیاتومی در زنان زایمان کرده انجام شد.
مواد و روش کار:
این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور در سال 1398 بر روی 165 نفر از زنان زایمان کرده بیمارستان بعثت سنندج انجام شد. نمونه ها با تخصیص تصادفی در سه گروه کرم روغن زیتون, کرم عسل و کرم دارونما قرار گرفتند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه مشخصات دموگرافیک, مامایی و فرم عوارض ناشی از کرم ها و مقیاس بهبود زخم ریدا استفاده شد. مداخله به صورت استفاده از کرم عسل, کرم روغن زیتون و کرم دارونما هر 12 ساعت یک بار تا 10 روز در محل اپی زیاتومی بود. ارزیابی از نظر شاخص ریدا در 12 ساعت اول بعد از زایمان, قبل از شروع مداخله و روز 5 و 10 بعد زایمان انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 21) و آزمون های آنالیز واریانس, کواریانس تک متغیره, کای اسکویر و تعقیبی توکی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها:
مشخصات دموگرافیک و مامایی در سه گروه همسان بودند (05/0p) و کاهش میانگین شاخص ریدا در گروه عسل نسبت به روغن زیتون بیش تر بود (008/0=p).
نتیجه گیری:
استفاده از کرم عسل جهت ترمیم اپی زیاتومی, باعث کاهش عفونت و تسریع ترمیم زخم می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 − 9 =