MS, ژل رویال

تاثیر مصرف ژل رویال بر بیماران ام اس

وب سایت سلامت و درمان

عنوان مقاله

تاثیر 6 هفته تمرین هوازی و مصرف ژل خوراکی رویال بر فاکتورهای التهابی بیماران مالتیپل اسکلروزیس

مقدمه: پاتوژنز MS شامل التهاب و فاز تخریب اعصاب است. MS با یک التهاب اتوایمیون به غلاف میلین و اغلب با یک حمله ناگهانی آغاز می شود؛ سپس وارد مرحله بهبود می شود که چند ماه تا چندین سال به طول می انجامد. پژوهش حاضر به منظور بررسی شش هفته تمرین هوازی و مصرف ژل رویال بر فاکتورهای التهابی TNF-α , hs-CRP و نوتروفیل در بیماران MS انجام شد.
روش کار: در این پژوهش نیمه تجربی, 42 نفر بیمار مبتلابه MS شرکت کردند. آزمودنی ها به صورت هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در 4 گروه: 1-«ورزش+ژل رویال» (10 نفر), 2-«ورزش+دارونما» (10 نفر), 3-«ژل رویال» (11 نفر) و 4-«دارونما» (11 نفر) تقسیم شدند. تمرین به مدت 6 هفته, هر هفته 3 جلسه روی چرخ کارسنج و باشدت 60% HRmax انجام شد. سپس به صورت پلکانی افزایش یافت و در هفته ششم به 80% HRmax رسید. دوز مصرف روزانه ژل رویال 1000 میلی گرم بود. غلظت پلاسمایی فاکتورهای التهابی پیش و پس از پژوهش اندازه گیری شد. نتایج یافته ها نشان داد مقدار TNF-α در گروه های «ورزش+ژل رویال» (039/0=P), «ورزش+دارونما» (049/0=P) و «ژل رویال» (015/0=P) کاهش معنی داری داشته, اما در گروه «دارونما» معنی دار نبود (364/0=P). مقادیر hs-CRP در گروه های «ورزش+ژل رویال» (002/0=P), «ورزش+دارونما» (047/0=P) و «ژل رویال» (042/0=P) تفاوت معنی داری داشت. نوتروفیل در گروه های «ورزش+ژل رویال» (028/0=P) و «ورزش+دارونما» (010/0=P) کاهش معنی داری داشت؛ این میزان در گروه های «ژل رویال» (252/0=P) و «دارونما» (365/0=P) معنی دار نبود. نتیجه گیری نتایج این پژوهش نشان داد تمرین هوازی و مصرف ژل رویال باعث بهبود TNF-α , hs-CRP و نوتروفیل در بیماران MS می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده − 6 =