عسل درمانی, طب سنتی, مقاله

تاثیر غرغره آبلیموعسل بر سرفه، گلودرد و خشونت صدای بعد از اکستوباسیون لوله تراشه

doctor is ready endotracheal intubation non breathing patient young female paramedic holding iv solution ems paramedics provide medical help injured patient way hospital scaled

لوله گذاری یا انتوباسیون چیست؟

فرآیند وارد کردن لوله ای به نام لوله تراشه (ETT)، از طریق دهان، به راه هوایی بیمار، است. به طور معمول، روش انتوباسیون، در شرایطی انجام می شود که یک بیمار، به دلیل وجود مشکلات مختلف، در تنفس طبیعی خود، مشکل داشته باشد ، اکستوباسیون نیز به خروج لوله تراشه ازگلو و نای بیمار می گویند.

doctor is ready endotracheal intubation non breathing patient young female paramedic holding iv solution ems paramedics provide medical help injured patient way hospital

نویسندگان

رجایی ناهید | آریایی فر محمدرضا | پیشگویی امیرحسین | معینی وحید | موحدی علی |

چکیده

 سابقه و هدف:

سرفه, خشونت صدا و گلودرد از عوارض اینتوباسیون است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر غرغره محلول آبلیموعسل بر سرفه, گلودرد و خشونت صدای بعد از اکستوباسیون لوله تراشه در بیماران تحت عمل جراحی بود.
مواد و روش ها:
در این مطالعه کارآزمایی بالینی در بیمارستان22 بهمن نیشابور در سال 1398, تعداد 110 بیمار تحت عمل جراحی با روش نمونه گیری در دسترس به دو گروه کنترل و آزمون تخصیص تصادفی شدند. در گروه آزمون, 6 ساعت بعد از عمل, 30 سی سی محلول آبلیمو عسل, طی سه مرحله و به فاصله هر دو ساعت, توسط بیمار غرغره و سپس بلع شد. گروه کنترل, تنها مداخلات روتین بخش را دریافت کرد. شدت گلودرد, سرفه و خشونت صدای بیماران قبل از مداخله, 12 و 24 ساعت بعد از اکستوباسیون در دو گروه مقایسه شد. داده ها با آزمون کای اسکویر, تی مستقل و آنالیز واریانس با اندازه تکراری تحلیل شد.
یافته ها:
یافته ها نشان داد که 12 ساعت بعد از اکستوباسیون اختلاف معناداری بین دو گروه از نظر سرفه و شدت گلودرد وجود نداشت, اما امتیاز خشونت صدا در گروه آزمون کم تر (0/05=P) بود. 24 ساعت بعد از اکستوباسیون میزان سرفه (0/001=P), خشونت صدا (0/006=P) و شدت گلودرد (0/023=P) در گروه آزمون به طور معنی داری کم تر از گروه کنترل بود. گذشت زمان نیز در طی سه مرحله مطالعه, بر هر سه متغیر تاثیر معنی داری داشت (0/001>P).
نتیجه گیری:
با توجه به اثرات مثبت غرغره محلول آبلیموعسل در کاهش عوارض لوله تراشه و عدم گزارش عوارض جانبی, توصیه می شود بعد از اکستوباسیون این روش مورد استفاده قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × 3 =