چاقی واضافه وزن, ژل رویال, عسل درمانی, مقاله

تاثیر تمرینات هوازی و مکمل یاری ژل رویال بر برخی شاخص های التهابی زنان دارای اضافه وزن

وب سایت سلامت و درمان

نویسندگان

اعتماد ظاهر | زحلی شیما | زحلی شیما | 

چکیده

 زمینه و هدف:

تغییر روش زندگی همچون افزایش فعالیت بدنی و استفاده از رژیم کم کالری, از اولین مداخلات در زمینه کاهش چربی بدن و مقابله با چاقی و اضافه وزن محسوب می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات هوازی همراه با مکمل یاری ژل رویال بر برخی شاخص های التهابی زنان دارای اضافه وزن بود.

روش بررسی:

مطالعه حاضر, نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون بود. به این منظور سی دختر دانشجوی سالم دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج دارای اضافه وزن به صورت تصادفی در سه گروه (مکمل, دارونما, گواه) تقسیم شدند. در گروه مکمل از ژل رویال (500 میلی گرم) در کپسول های 100میلی گرمی به صورت خوراکی استفاده شد. خون گیری آزمودنی ها در حالت ناشتا به منظور ارزیابی شاخص نکروزدهنده تومور آلفا, پروتئین واکنشی-C و اینترلوکین-6 در دو نوبت پیش آزمون و پس آزمون انجام پذیرفت. تمرینات هشت هفته و هر هفته سه جلسه بود. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی بونفرونی به کمک نرم افزار SPSS نسخه 22 در سطح معنا داری 0٫, 05=α,تحلیل شد.

یافته ها:

باتوجه به نتایج, تمرینات هوازی با مکمل دهی ژل رویال موجب کاهش معنا داری در سطوح شاخص های التهابی ازجمله IL-6 (0٫, 001>p), CRP (0٫, 030=p) و TNF-α,(0٫, 040=p) بین گروه ها شد. در متغیر IL-6, این تفاوت معنادار مربوط به گروه های مکمل با دارونما (0٫, 001>p), مکمل با گواه (0٫, 009=p) و دارونما با گواه (0٫, 001=p) بود. در متغیر CRP, این تفاوت معنادار مربوط به گروه های مکمل با دارونما (0٫, 001>p) و دارونما با گواه (0٫, 040=p) و مکمل با گواه (0٫, 015=p) بود. در متغیر TNF-α,این تفاوت معنادار مربوط به گروه های مکمل با دارونما (0٫, 001>p) و مکمل با گواه (0٫, 022=p) بود.

نتیجه گیری:

براساس نتایج, هشت هفته تمرینات هوازی با شدت زیربیشینه فزاینده به همراه مکمل یاری ژل رویال موجب کاهش سطوح شاخص های التهابی ازجمله شاخص نکروزدهنده تومور آلفا, اینترلوکین-6 و پروتئین واکنشی-C می شود.

برای دانلودکامل مقاله اینجاکلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × پنج =