عسل درمانی, چاقی واضافه وزن, طب سنتی

تاثیر بادی پامپ و مصرف ترکیب عسل و دارچین بر رزیستین، ویسفاتین و مقاومت به انسولین کودکان دارای اضافه وزن

وب سایت سلامت و درمان

نویسندگان

دهقان طاهره | عابدی بهرام |

چکیده

 سابقه و هدف:

پیشگیری از چاقی و اضافه وزن و عوامل خطرزای مرتبط با آن همچون مقاومت به انسولین از سنین کودکی, از اهمیت ویژه ای
برخوردار است. این پژوهش با هدف بررسی اثر 12 هفته بادی بامپ و مصرف ترکیب عسل و دارچین بر رزیستین, ویسفاتین و مقاومت به انسولین کودکان دارای اضافه وزن انجام شد.
مواد و روش ها:
پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش نیمه تجربی بود. 50 کودک 9 تا 11 ساله دارای اضافه وزن به صورت تصادفی در پنج گروه بادی پامپ؛ بادی پامپ+عسل؛ بادی پامپ+دارچین؛ بادی پامپ+ترکیب عسل و دارچین؛ و کنترل (هر گروه 10 نفر) قرار گرفتند. مداخلات به مدت 12 هفته انجام شد. 24 ساعت قبل و 48 ساعت بعد از مداخلات, ضمن اندازه گیری متغیرهای جانبی, از تمام آزمودنی ها نمونه گیری خونی جهت اندازه گیری رزیستین, ویسفاتین, گلوکز و انسولین و محاسبه مقاومت به انسولین گرفته شد. جهت مقایسه و بررسی تغییرات متغیرها در پنج گروه پژوهش و در دو زمان خون گیری (پیش آزمون و پس آزمون), از آزمون آماری تحلیل واریانس آمیخته بین-درون آزمودنی ها در یک طرح 2×5 (5 گروه و 4 زمان) استفاده شد.
یافته ها:
نتایج نشان داد که ویسفاتین, گلوکز, انسولین و مقاومت به انسولین در چهار گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی دار کاهش یافت (05/0p). بین تغییرات رزیستین پنج گروه تفاوت معنی دار مشاهده نشد (76/0=p).
نتیجه گیری:
با توجه به نتایج تحقیق احتمالا 12 هفته تمرین بادی پامپ با کاهش ویسفاتین و مقاومت به انسولین (احتمالا تحت تاثیر کاهش درصد چربی بدن) منجر به بهبود سطح تندرستی و پیشگیری از بیماری دیابت در کودکان 9 تا 11 ساله دارای اضافه وزن می شود؛ اما به نظر نمی رسد مصرف همزمان دارچین, عسل و ترکیب آنها نقش چندانی در تاثیر بادی پامپ داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × 2 =