ژل رویال, مقاله, ناباروری

افزایش اسپرم و سطح تستوسترون در مردان نابارور با ژل رویال

وب سایت سلامت و درمان

اثر ژل رویال بر پارامترهای اسپرم و سطح تستوسترون در مردان نابارور

چکیده

 سابقه و هدف: طب مکمل در درمان ناباروری, نقش اساسی ایفا می کند. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر ژل رویال بر پارامترهای اسپرم و سطح تستوسترون در مردان نابارور انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی, 100 نفر از مردان نابارور مراجعه کننده به مرکز درمان ناباروری بیمارستان امام خمینی ساری, به مدت دو ماه تحت نظر قرار گرفتند و پس از دوره دو ماهه از آن ها آزمایش اسپرموگرام به عمل آمد. سپس به مدت دو ماه تحت درمان با ژل رویال (100 میلی گرم) روزانه یک عدد قرص قرار گرفتند و مجددا از آن ها اسپرموگرام به عمل آمد. تحلیل آماری با نرم افزار SPSS نسخه 21 انجام شد. یافته ها: مصرف ژل رویال به طور معنی داری سبب افزایش تحرک اسپرم, بهبود مورفولوژی اسپرم و افزایش سطح تستوسترون شد (0/001(P≤, , ولی در تعداد اسپرم های بیماران قبل (23/59 ±,47/76) و پس (29/44 ±,50/28) از مصرف ژل رویال تفاوت معنی داری مشاهده نشد (p0/2≥, ). استنتاج: با توجه به یافته های مطالعه حاضر می توان از ژل رویال به عنوان یک مکمل, به همراه مصرف سایر داروها, جهت تقویت توان باروری و درمان ناباروری مردان استفاده کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 + 16 =